هر گردی گردو نیست

اینخشکبارمغذی،درختیزیباوسایهافکندارد. درختگردوازسن10سالگیشروعبهمیوهدادنمیکندواوجباروریومیوهدهیاشپنجاهسالگیاست!

 

عکس گردو از باغ های میناوند میناوند

اگرگردونبود،مسلمافسنجانهمنبود. فسنجان یکی از غذا هایی هست که در مهمانی طالقانیها به وفور یافت میشود.


ترکیباتشیمیایی:
مغزگردوحاویچنداسید آلفا یی،مقداریاسانس،اگزلاتآهکوویتامینهای A، B، C، D و E است

/ 0 نظر / 34 بازدید